HISTORIA

Organizacja Stowarzyszenia, początki działalności

Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo- Zachodniego Mazowsza powstało z inicjatywy grupy delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Piotrkowskiego w roku 1996. Współzałożycielami Stowarzyszenia były gminy: Budziszewice, Koluszki i Ujazd. Pierwsze spotkanie organizacyjne mające na celu powołanie stowarzyszenia odbyło się 5 czerwca 1996 roku w Urzędzie Gminy Ujazd. Na spotkaniu postanowiono przystąpić do działań prowadzących do  powołania regionalnego stowarzyszenia gmin. W dniu 12 października 1996 roku w Ujeździe podczas spotkania przedstawicieli wspomnianych gmin powołany został Komitet Organizacyjny. Przewodniczącym komitetu wybrany został radny Gminy Ujazd Grzegorz Świetlik. W dniu 30 maja 1997 roku po dopełnieniu wszystkich procedur ustawowych Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. W dniu 10 lipca 1997 roku odbyło się pierwsze walne zebranie delegatów Stowarzyszenia na którym wybrano władze. Przewodniczącym Stowarzyszenia wybrano przedstawiciela Gminy Ujazd Grzegorza Świetlika. Stowarzyszenie przystąpiło do działalności organizacyjnej związanej z promocją współtworzących je gmin.

Jednym z głównych  realizowanych  zadań były również działania o charakterze wspierania inicjatyw przygotowawczych do referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej. Z tego też względu wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym ROZWÓJ organizowano od roku 1997 spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej”. W roku 2000 Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę międzynarodową. Pierwszą umowę o współpracy podpisano z Administracją Regionu Wilejka na Białorusi. W międzyczasie do stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy: Rokiciny (1999), Dłutów (1998), Brzeziny (2001) Rogów, Jeżów (2002) W tym samym roku ze stowarzyszenia wystąpiła Gmina Dłutów.  W styczniu 2004  roku Stowarzyszenie przystąpiło na pełnych prawach do Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. W latach 2003-2006 stowarzyszenie rozszerzyło współpracę międzynarodową o następne samorządy – Gminę Beltinci i Verżej w Słowenii, Region Cadir Lunda i Cimislija w Mołdawii. Na kolejnych wyborach w roku 2008 ponownie funkcję przewodniczącego objął Grzegorz Świetlik. Nadal rozwijała się aktywnie współpraca międzynarodowa. Nawiązana została współpraca z Domem Polskim w Lidzie na Białorusi.

W czerwcu 2009 roku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Stowarzyszenia. Po ustąpieniu Grzegorza Świetlika – który otrzymał  godność przewodniczącego honorowego nową przewodniczącą wybrana została Beata Rakowska. Poszczególne gminy współtworzące Stowarzyszenie rozwijały nadal współpracę o charakterze międzynarodowym Gmina Ujazd podjęła współpracę z Administracją Regionu Możajsk w Rosji (mając także niezależnie od umów podpisanych przez Stowarzyszenie porozumienia o współpracy z Administracją Wilejki i Gminą Beltinci). Gmina Rogów podpisała umowę o współpracy z Gminą Grad w Słowenii a Gmina Budziszewice z Gminą Tasnad w Rumunii

Na walnym zjeździe w październiku 2011 roku wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym wybrany został delegat Gminy Ujazd Ryszard Kołodziejski. Powołano również koordynatora Zarządu, funkcję tę przejął przewodniczący honorowy Grzegorz Świetlik. W latach 2011-2015 kontynuowane były przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej. Regularnie organizowane były spotkania przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych w ramach podpisanych umów międzynarodowych. Ponadto w tym czasie Stowarzyszenie podjęło się organizacji regionalnych spotkań o charakterze gospodarczym. Organizowane były regionalne spotkania gospodarcze z udziałem ogólnopolskich firm oferujących różnorodne usługi i oferty dla samorządów.

W roku 2015 po zakończeniu procedur wyborczych   do poszczególnych gmin  odbyły się kolejne wybory do władz Stowarzyszenia. Przewodniczącym ponownie wybrany został kol. Grzegorz Świetlik.

Stowarzyszenie utrzymuje również kontakty robocze z samorządami w powiecie łęczyckim oraz w województwie świętokrzyskim i śląskim.

W zakresie działalności bieżącej Stowarzyszenie realizuje program mający na celu promocję poszczególnych gmin a także jest organizatorem i współorganizatorem regionalnych przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, oświaty i biznesu. Z ważniejszych projektów organizowanych przez Stowarzyszenie należy wymienić  organizację spotkań rocznicowych – wystawy i konferencje poświęcone doniosłym rocznicom państwowym, konferencje dotyczące bieżącej działalności samorządowej, aktywny udział w spotkaniach dotyczących integracji europejskiej. Głównym przedsięwzięciem organizowanym przez Stowarzyszenie jest organizacja corocznych spotkań  „Regionalizm wobec integracji europejskiej” odbywających się na przełomie maja i czerwca.

Od roku 2002 Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP a w październiku 2013 roku przystąpiło do ogólnopolskiej inicjatywy samorządowej – Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.