STATUT

STATUT
Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza

Uchwalony 12 X 1996 z uzupełnieniami
z dn 15 V 1997 i zmianami z dn 23 IV 2003

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem gmin zawartym dla wspierania idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów oraz kultywowania historycznych więzi
§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
§ 3
Siedzibę Stowarzyszenia jest Gmina Ujazd
§ 4
Celami Stowarzyszenia są:
a. upowszechnianie idei samorządności lokalnej
b. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych
c. ochrona wspólnych interesów jego członków
d. wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego
e. koordynacja współdziałania gmin zmierzających do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych
f. podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju regionu
g. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego
h. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki, kultury, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, lokalnej oświaty
§.5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.promocję inicjatyw gospodarczych. Kulturalnych , oświatowych i ekologicznych
2.prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej
3.formułowanie i promocję zbiorowych ofert inwestycyjnych
4.współpracę z instytucjami zajmującymi się wspieraniem inicjatyw lokalnych
5.wzajemne podejmowanie zadań ukierunkowanych na realizację wspólnie opracowanych przedsięwzięć
6.współdziałanie z instytucjami samorządowymi działającymi w kraju i za granicą oraz stowarzyszeniami o pokrewnym programie działania
7.współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej

Rozdział II
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki
§.6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na
1.rzeczywistych
2.wspierających
3.uczestniczących
4.honorowych
§.7
1.Członkiem rzeczywistym Stowarzyszeni może być gmina z historycznego obszary Południowo-Zachodniego Mazowsza a także gmina z obszaru dawnej Ziemi Łęczyckiej, posiadająca kulturalne, gospodarcze i historyczne związki z regionem Mazowsza, akceptująca program i Statut Stowarzyszenia
2.Deklarację o przystąpieniu gminy do Stowarzyszenia podejmuje Rada Gminy w formie uchwały
§.8
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą być osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują udział w realizacji celów Stowarzyszenia
§.9
Członkiem uczestniczącym Stowarzyszenia mogą być Rady Sołeckie z regionu działań Stowarzyszenia \po podjęciu odpowiedniej uchwały i na podstawie indywidualnej deklaracji\
§. 9b.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia
O nadaniu godności członka honorowego decyduje walne zebranie na mocy uchwały
§.10
Członków rzeczywistych, wspierających i uczestniczących przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji
§.11
Członek rzeczywisty uczestniczy w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków oraz pracach pozostałych władz Stowarzyszenia za pośrednictwem przedstawicieli, każdy członek rzeczywisty ma jeden głos
§.12
Wyboru przedstawicieli członków rzeczywistych Stowarzyszenia dokonuje Rada Gminy w liczbie 3-5 delegatów
§ 13
Zmiana przedstawiciela członka rzeczywistego powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Stowarzyszenia
Osoba wybrana przedstawicielem członka rzeczywistego nie przejmuje w pracach Stowarzyszenia obowiązków swego poprzednika – przedstawiciela członka rzeczywistego
Delegat do Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza wybrany do pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia pełni ją do czasu utraty mandatu lub do odwołania go przez Walne Zebranie Członków
§.14
Członek rzeczywisty ma prawo
1.wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2.uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym
3.korzystać z popierania Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z jego celami
4.zgłaszać wnioski i opinie do władz Stowarzyszenia
5.regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia
§.15
Do obowiązków członka rzeczywistego należy
1.uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia
2.udzielanie pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych
3.przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
4.opłacanie składek członkowskich
§ 15a
Członkom honorowym przysługuje prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym
§ 15b
Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać wszystkich postanowień Statutu
§ 15c
Członek honorowy jest zwolniony z opłat składek członkowskich
§ 15d
Ustalenia od par 15a-15c dotyczą również przewodniczącego honorowego
§ 16
1.członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informację o jego działalności
2.członek wspierający nie będący osobą fizyczną obowiązany jest opłacać składkę członkowską
§.17
1.Członek uczestniczący ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszania z głosem doradczym, a także wnosić propozycje do programu działań Stowarzyszenia
2.Członek uczestniczący \przedstawiciel Rady Sołeckiej\ działający w Stowarzyszeniu na zasadach Statutu nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich
§.18
1.Członkostwo ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
b. skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu podjęcia działań niezgodnych ze Statutem. Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2\3 głosów ważnych oddanych w obecności co najmniej 3\4 jego członków. Od powyższej decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. W przypadku podtrzymania decyzji Zarządu Stowarzyszenia \przy obecności przynajmniej połowy delegatów przy 2\3 głosów za podtrzymaniem decyzji\ nabiera ona mocy ostatecznej
c. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem rzeczywistym lub wspierającym

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia
§.19
Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
§.20
1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszania
2.Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne
3.O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia na 3 tygodnie przed terminem zwołania Walnego Zebrania
4.Zarząd może określić drugi termin zwołania Walnego Zebrania Członków, w tym samym dniu o innej godzinie. W drugim terminie do podejmowania uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy delegatów
§.21
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku
§.22
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd
a. z własnej inicjatywy
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1\5 ogólnej liczby członków rzeczywistych
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku \żądania\ i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane
§.23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy
1.uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia
2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
3.wybór i odwołanie przewodniczącego Zarządu
4.ustalanie wysokości składek członkowskich
5.uchwalanie ordynacji wyborczej Stowarzyszenia
6.podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu
7.podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
8.podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
9.nadanie godności przewodniczącego honorowego za szczególne osiągnięcia w działalności Stowarzyszenia i pracach Zarządu
10.nadawanie godności członka honorowego
§.24
1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 10 członków
2.Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika
3.W pracach Zarządu z głosem doradczym może uczestniczyć Przewodniczący Honorowy
§.25
Do kompetencji Zarządu należy
1.ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia
2.ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia
3.uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4.kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
5.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
5.a do reprezentowania na zewnątrz upoważniony jest przewodniczący i 2 członków Zarządu upoważnionych do tej roli jednogłośnie na pierwszym posiedzeniu Zarządu
6.Przedkładanie Walnemu Zebraniu proponowanej struktury organizacyjnej
7.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
8.Przyjmowanie zapisów, darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia
§.26
1.Zarząd może tworzyć komisje i zespoły problemowe oraz terytorialne jako jej organy pomocnicze
2.Do komisji i zespołów problemowych mogą być powołane przez Zarząd osoby spoza Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej połowy składu
§.27
1.Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
2.W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
§. 28
Wszystkie uchwały Walnego Zebrania i Zarządu Stowarzyszenia, które dotyczą działalności poszczególnych gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia wymagają zatwierdzenia przez Rady Gmin
§.29
1.Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków
2.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza
§.30
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1.badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości wydatków
2.badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań i wniosków Zarządu co do stanu finansowego Stowarzyszenia
3.składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
§.31
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo wglądu w księgi finansowe Stowarzyszenia na każde żądanie
§.32
1.kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru odpowiada kadencji Rad Gmin
2.wybór nowych władz Stowarzyszenia powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rad Gmin
3.wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów
§.33
W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd może powołać nowego, do czasu najbliższego Walnego Zebrania, z tym, ze liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1\5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru
§.34
Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej
§.35
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania

Rozdział IV
Komisja Koordynacyjna
1.wójtowie i przewodniczący Rad Gmin wchodzących do Stowarzyszenia tworzą Komisję Koordynacyjną
2.co pół roku zmienia się przewodnictwo danej gminy w Komisji Koordynacyjnej
3.gminy tworzące Stowarzyszenie obejmują kolejno przewodnictwo w porządku alfabetycznym
4.w przypadku przyjścia do Stowarzyszenia nowej gminy w trakcie trwania kadencji poszczególnych władz Stowarzyszenia lub miedzy wyborami do Rad nowo wstępująca gmina może objąć przewodnictwo dopiero z chwilą wejścia w przyjęty porządek alfabetyczny dotyczący przewodnictwa

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§.36
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej
§.37
1.do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis przewodniczącego i 2 członków Zarządu
2.zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia

Rozdział VI
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wystąpienie ze Stowarzyszenia
§.38
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane
§.39
Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większością 2\3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia
§.40
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2\3 głosów ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia
§.41
1.Każda gmina wchodząca w skład Stowarzyszenia w każdej chwili na podstawie Statutu i własnej uchwały może wystąpić ze Stowarzyszenia
2.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§.42
Pierwsze walne zebranie członków w celu wyboru przewidzianych w Statucie władz Stowarzyszenia zwoła Komitet Założycielski w ciągu 2 miesięcy od daty zarejestrowania Stowarzyszenia